Xây dựng tướng

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xây dựng trang bị, bảng ngọc, phù hiệu & khắc chế tất cả các tướng trong Liên Quân Mobile

superman
Watch LaterAdded

Superman

Bảng ngọc Superman mùa 22, phù hiệu Superman mùa 22, trang bị Superman mùa 22, cách lên đồ Superman, cách chơi Superman chuẩn mạnh n...
Continue reading
volkath
Watch LaterAdded

Volkath

Bảng ngọc Volkath mùa 22, phù hiệu Volkath mùa 22, trang bị Volkath mùa 22, cách lên đồ Volkath, cách chơi Volkath chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
raz
Watch LaterAdded

Raz

Bảng ngọc Raz mùa 22, phù hiệu Raz mùa 22, trang bị Raz mùa 22, cách lên đồ Raz, cách chơi Raz chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
elsu
Watch LaterAdded

Elsu

Bảng ngọc Elsu mùa 22, phù hiệu Elsu mùa 22, trang bị Elsu mùa 22, cách lên đồ Elsu, cách chơi Elsu chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
lumburr
Watch LaterAdded

Lumburr

Bảng ngọc Lumburr mùa 22, phù hiệu Lumburr mùa 22, trang bị Lumburr mùa 22, cách lên đồ Lumburr, cách chơi Lumburr chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
valhein
Watch LaterAdded

Valhein

Bảng ngọc Valhein mùa 22, phù hiệu Valhein mùa 22, trang bị Valhein mùa 22, cách lên đồ Valhein, cách chơi Valhein chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
tulen
Watch LaterAdded

Tulen

Bảng ngọc Tulen mùa 22, phù hiệu Tulen mùa 22, trang bị Tulen mùa 22, cách lên đồ Tulen, cách chơi Tulen chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
quillen
Watch LaterAdded

Quillen

Bảng ngọc Quillen mùa 22, phù hiệu Quillen mùa 22, trang bị Quillen mùa 22, cách lên đồ Quillen, cách chơi Quillen chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
zephys
Watch LaterAdded

Zephys

Bảng ngọc Zephys mùa 22, phù hiệu Zephys mùa 22, trang bị Zephys mùa 22, cách lên đồ Zephys, cách chơi Zephys chuẩn mạnh nhất...
Continue reading