Xây dựng tướng

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xây dựng trang bị, bảng ngọc, phù hiệu & khắc chế tất cả các tướng trong Liên Quân Mobile

celica
Watch LaterAdded

Celica

Bảng ngọc Celica mùa 23, phù hiệu Celica mùa 23, trang bị Celica mùa 23, cách lên đồ Celica, cách chơi Celica chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
natalya
Watch LaterAdded

Natalya

Bảng ngọc Natalya mùa 23, phù hiệu Natalya mùa 23, trang bị Natalya mùa 23, cách lên đồ Natalya, cách chơi Natalya chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
kriknak
Watch LaterAdded

Kriknak

Bảng ngọc Kriknak mùa 23, phù hiệu Kriknak mùa 23, trang bị Kriknak mùa 23, cách lên đồ Kriknak, cách chơi Kriknak chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
cresht
Watch LaterAdded

Cresht

Bảng ngọc Cresht mùa 23, phù hiệu Cresht mùa 23, trang bị Cresht mùa 23, cách lên đồ Cresht, cách chơi Cresht chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
slimz
Watch LaterAdded

Slimz

Bảng ngọc Slimz mùa 22, phù hiệu Slimz mùa 22, trang bị Slimz mùa 22, cách lên đồ Slimz, cách chơi Slimz chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
yena
Watch LaterAdded

Yena

Bảng ngọc Yena mùa 22, phù hiệu Yena mùa 22, trang bị Yena mùa 22, cách lên đồ Yena, cách chơi Yena chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
skud
Watch LaterAdded

Skud

Bảng ngọc Skud mùa 23, phù hiệu Skud mùa 23, trang bị Skud mùa 23, cách lên đồ Skud, cách chơi Skud chuẩn mạnh nhất...
Continue reading
lorion
Watch LaterAdded

Lorion

Bảng ngọc Lorion mùa 22, phù hiệu Lorion mùa 22, trang bị Lorion mùa 22, cách lên đồ Lorion, cách chơi Lorion chuẩn mạnh nhất...
Continue reading